Види уяви

Активна (довільна) уява — послідовність фантазій, викликаних за допомогою довільної концентрації. (К.Юнг)
Пасивна (мимовільна) уява — послідовність фантазій, викликана мимовільними процесами психіки.
Продуктивна уява — в рамках цього виду уяви дійсність свідомо конструюється людиною, а не просто механічно копіюється чи відтворюється.
Репродуктивна уява - при використанні цього виду уяви постає завдання відтворити реальність в тому вигляді, в якому вона реально існує.
Конкретна уява — уява, при реалізації якої, здійснюється оперування конкретними образами реальної дійсності.
Абстрактна уява — уява, при реалізації якої, здійснюється оперування абстрактними образами.

Уявлення - це процес утворення образу предмету або явища, які в даний момент не сприймаються, але були сприйняті раніш.

20. Емоції та почуття.

Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності.

Почуття - це специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість, сум, гнів, сором тощо.

21. Види емоцій і почуттів.

Види емоцій:

Позитивні емоції-реакція психіки на задоволену потребу: радість, насолода, задоволення тощо.

Негативні- наслідок незадоволеної чи недостатньо задоволеної потреби: сум, гнів, страх тощо.

В нейтральних емоціях немає безпосереднього зв'язку між ступенем задоволення потреби та реакцією психіки: інтерес, здивування.

Стенічні емоції- ті, що посилюють активність, пожвавлюють людину, спонукають її до діяльності: радість, гнів тощо.

Астенічні- ті, що пригнічують людину, послаблюють її активність, демобілізують: сум, горе.

Види почуттів:

Моральні почуття- це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, людей, самої себе; їх джерелом є спільне життя людей, їхні взаємини, боротьба за досягнення суспільно важливої мети.

Естетичні почуття- це почуття краси явищ природи, праці, гармонії барв, звуків, рухів і форм.

Інтелектуальні почуттяявляють собою емоційний відгук, ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні.

Праксичні почуття- це переживання людиною свого ставлення до діяльності.

22. Воля. Вольові якості особистості.

Во́ля — сила свідомої обдуманої дії;

До вольових якостей особистості належать: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, мужність, ініціативність, настійливість, стриманість, дисциплінованість та інші.

Цілеспрямованість виявляється у підкоренні людиною своєї поведінки певній життєвій меті;

Рішучість -виявляється у швидкому та свідомому обранні мети, визначенні шляхів її досягнення, у певності в прийнятому рішенні .

Стриманість виявляється у здатності утримувати психічні та фізичні прояви, які можуть зашатись.

Сміливість - це здатність людини долати почуття страху та розгубленості. кодити досягненню мети.

Мужність - складна якість, яка поєднує сміливість, настійливість, стриманість, впевненість у собі, вона допомагає людині йти до мети, не зважаючи на втрати й страждання.


2715344964247253.html
2715404414888187.html
    PR.RU™